Profil Firmy

KOMSTER specjalizuje się i posiada doświadczenie( potwierdzone referencjami) w  kompleksowym wykonawstwie mikrokomputerowych systemów telemechaniki, telesygnalizacji i telepomiarów do zdalnego sterowania, monitorowania sytuacji w terenie.  Realizuje inwestycje „pod klucz”, wykonując następujące usługi:

Dokumentacja techniczna

 • Koncepcje programowo przestrzenne inwestycji  w zakresie trakcji elektrycznej i elektroenergetyki.
 • Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji w zakresie trakcji elektrycznej i elektroenergetyki.
 • Analiza układu zasilania trakcji elektrycznej kolejowej i tramwajowej.

Projekty budowlano-wykonawcze obejmujące następujący zakres:

 • Budowa i wyposażenie nowoczesnych podstacji trakcyjnych w instalacje i urządzenia.
 • Wyposażenie kabin sekcyjnych w instalacje i urządzenia
 • Wyposażenie stacji transformatorowych średniego napięcia w instalacje i urządzenia.
 • Modernizacje  podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, stacji transformatorowych oraz ich przystosowanie do sterowania zdalnego.
 • Wyposażenie obiektów do stacjonarnego podgrzewania składów pociągów pasażerskich.
 • Linie kablowe średniego napięcia.
 • Linie kablowe niskiego napięcia.
 • Montaż urządzeń sterowania lokalnego odłączników sieci trakcyjnej i odłączników linii potrzeb nietrakcyjnych.
 • Montaż urządzeń sterowania zdalnego w obiektach elektroenergetyki.
 • Montaż urządzeń sterowania zdalnego w centrach dyspozytorskich.
 • Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych.
 • Instalacje sygnalizacji pożaru w obiektach kubaturowych.
 • Instalacje sygnalizacji włamania w obiektach kubaturowych.
 • Sieci teletransmisyjne dla potrzeb sterowania zdalnego.
 • Instrukcje obsługi urządzeń sterowania zdalnego.
 • Instrukcje prób pomontażowych.
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie do wykonanej dokumentacji technicznej.

Roboty budowalno-montażowe

 • Dostawa i montaż urządzeń mikrokomputerowego systemu telemechaniki, telesygnalizacji i telepomiarów.
 • Modernizacje obiektów energetyki kolejowej (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, grupy odłączników, stacji transformatorowych) oraz ich  przystosowanie do sterowania zdalnego.
 • Modernizacje tramwajowych podstacji trakcyjnych.
 • Budowa  linii kablowych średniego i niskiego napięcia.
 • Budowa linii teletechnicznych.
 • Montaż instalacji sygnalizacji pożaru.
 • Montaż instalacji sygnalizacji włamania.
 • Dostawa i montaż urządzeń mikrokomputerowego systemu ogrzewania składów pociągów pasażerskich.

Oprogramowanie systemowe:

KOMSTER oferuje własne oprogramowanie systemowe określane jako mikrokomputerowe systemy telemechaniki, telesygnalizacji i telepomiarów, w skrócie MUT-QNX. Opracowany system MUT–QNX wraz z produkowanymi przez Spółkę urządzeniami tego systemu otrzymał świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe.

Proponowane przez Spółkę mikrokomputerowe systemy wyposażone są w bogatą bibliotekę modułów umożliwiających:

 • wspomaganie zarządzania,
 • zastosowanie systemów ekspertowych,
 • symulacje procesów,
 • wymianę informacji,
 • wspomaganie procesów decyzyjnych operatorów systemu.

W szczególności oferujemy:

 •  system sterowania zdalnego zasilaniem kolejowej sieci trakcyjnej,
 •  system sterowania zdalnego urządzeniami zasilania samoczynnej blokady liniowej,
 •  monitoring i sterowanie zasilaniem trakcji miejskiej
 •  scentralizowany system pomiaru mocy i energii elektrycznej, zintegrowany z systemem sterowania zdalnego,
 •  mikrokomputerowy system samoczynnej sygnalizacji przejazdowej RASP-4,
 •  mikrokomputerowy system sterowania ogrzewaniem składów wagonów pasażerskich.

Usługi serwisowe

KOMSTER udziela 2-letniego serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Spółka zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę oferowanego systemu. Rygor bezawaryjnej pracy wszystkich elementów systemu osiągany jest poprzez realizowany program szkoleń rozpoczynający się już na etapie kompletacji urządzeń wchodzących w jego skład. Programem objęci są zarówno pracownicy Spółki jak i personel potencjalnego Nabywcy systemu.

Spółka również świadczy serwis pogwarancyjny oferowanego systemu.