Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od posiadanego przez Panią/Pana produktu finansowego, jest:

KOMSTER Spółka z o.o.  ul. Piotra Michałowskiego 3, 02-438 Warszawa,                  KRS: 0000197376, NIP: 5260030354

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres                                           e-mail: komster @komster.com, telefonicznie pod nr:  22 863-55-73                          albo pisemnie (ul. Piotra Michałowskiego 3, 02-438 Warszawa).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów                    i usług z zakresu prowadzonej działalności. 

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

  1. dane handlowe osobowe identyfikujące osobę/firmę, w tym:                         imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej), adres e-mail; stanowisko, dział;
  2. dane firmowe i teleadresowe (służące tylko i wyłącznie do wystawiania faktur i wysyłania korespondencji związanej z realizacją umowy/zamówienia) takie jak: adres do korespondencji, adres zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON) podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy),

Źródło pochodzenia danych 

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana przy składaniu zapytania ofertowego, zamówienia, zlecenia oraz przy zawarciu Umowy, Porozumienia, Kontraktu.

Komu udostępniane               są dane

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zawartej umowy, kontraktu, porozumienia, zlecenia, zamówienia, itp.

Dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego                                  ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów,                        w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.